6-1P

6-1P

设无烦躁,则又当从事于麻黄桂枝各半汤矣。又尝闻之师曰∶不受胎之原有二,阴失其道而不能受者,以气胜血衰故也。

若不转失气者,此但初头□,后必溏,不可攻之,攻之必胀满不能食也。由此可知五苓散非治水热之专剂,乃治水热小便不利之主方也。

汪琥曰:头痛不已者,为风寒之邪上壅,热甚于经,势必致□,须乘其未□之时,酌用麻黄汤或桂枝汤以汗解之,而验小便,实为仲景妙法。 小青龙汤外发太阳之表实,内散三焦之寒饮,亦汗法中之峻剂,与大青龙汤并得其名。

余屈首受医,日惟有事于《素》、《难》、《病源》、《病机》、《甲乙》等书,俯而诵,仰而思,希心融贯前哲秘旨而未逮也。中寒,即伤寒之互词。

伤寒脉浮紧,不汗而下之,浮紧之脉,变为沉紧,是为寒邪内陷作痞之诊也。大青龙证,不汗出之烦躁,乃未经汗下之烦躁,属实;此条病不解之烦躁,乃汗下后之烦躁,属虚。

方有执曰:此设问答以明结胸、藏结之同异。故曰:阳浮者热自发。

Leave a Reply